SCHPMT

KALENDÁŘ AKCÍ
2/8/2024
Kontrolní den u předvybraných hřebců Akce SCHPMT
19/9/2024
Vernisáž při příležitosti uznání MT jako samostatného plemene Akce SCHPMT (Muzeum Kroměřížska)
20/9/2024
Zkoušky hřebců a ZZUV klisen Akce SCHPMT (Lebedov)
21/9/2024
XX. výstava MT Akce SCHPMT (Lebedov)


Zobrazit všechny akce

ANKETA

Jak se Vám líbí nová verze zkoušek MT?


   
1. Líbí se mi nový typ zkoušky
   
29%
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor
   
26%
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky
   
24%
4. Je mi to jedno
   
21%


Další ankety

SDÍLET S PŘÁTELI

Stanovy 

Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka, z. s.(dále jen SCHPMT, z.s. nebo svaz) 

 

I. Název, sídlo a právní postavení SCHPMT  z. s.

 

 

Název spolku zní: Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka  z. s.

Zkratka: SCHPMT  z. s.

Sídlo: Lebedov 108, 768 02 Zdounky

Adresa pro doručování je adresa zvoleného sekretáře spolku.

Právní postavení: SCHPMT  z. s. jako právnická osoba (spolek) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dobrovolným spolkem chovatelů, majitelů a příznivců koní plemene moravský teplokrevník jakož i dalších osob vstupujících do spolku o své vůli.

 

 

 

 

II. Účel a poslání SCHPMT  z. s.

 

 

SCHPMT  z. s.  jako uznaný chovatelský spolek dle zákona 154/2000 Sb. pro plemeno koní moravský teplokrevník organizuje chov koní tohoto plemene (MT).

 

SCHPMT  z. s. zejména:

-          propaguje a dále rozvíjí chov koní MT jak v tuzemsku, tak v zahraničí

-          zajišťuje činnosti a opatření dle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

-          zpracovává šlechtitelský program MT

-          podporuje chovatele MT a příznivce plemene zejména formou pořádání chovatelských akcí, vydáváním odborných periodik a dalších činností, vedoucích k prohlubování zájmu o chov koní MT

-          spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi v tuzemsku i zahraničí

-          vede neveřejný adresář svých členů

 

Za účelem realizace výše uvedených záměrů jako činnosti hlavní svaz dále zabezpečuje:

-          nezbytnou organizační činnost

-          hospodářskou činnost

které mají povahu činností vedlejších, jež jsou zdrojem příjmů sloužících k zabezpečení činnosti hlavní.

 

 

 

 

 

III. Členství

 

 

 

Členy SCHPMT  z. s. se mohou stát zájemci z řad chovatelů, držitelů, majitelů koní, fyzické a právnické osoby, soukromí příznivci nebo organizace. Členství je individuální a kolektivní a dělí se na řádné členství a čestné členství.

Řádný člen – fyzická nebo právnická osoba, která se řídí „Stanovami SCHPMT z. s.“ a aktivně se podílí na činnosti svazu.

Čestný člen – fyzická nebo právnická osoba, která se řídí „Stanovami SCHPMT z. s.“ a má významné zásluhy v hipologii. Čestným členem může být i osoba in memoriam, která se svým přínosem podílela na formování moravského teplokrevníka.

 

 

 

 

IV. Přijímání členů

 

     Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky výborem SCHPMT z. s. a úhradou členského příspěvku na daný rok. Každý člen je registrován v neveřejném adresáři svazu v rámci písemné agendy sekretáře a podáním přihlášky souhlasí s tím, že budou v adresáři svazu zveřejněny jím poskytnuté osobní údaje. Po ukončení členství ve spolku je člen z tohoto adresáře vymazán.

 

 

 

V. Ukončení členství

 

Členství ve svazu zaniká:

-          úmrtím či zánikem (u právnických osob) člena

-          vystoupením člena formou písemné výpovědi adresované výboru SCHPMT  z. s.

-          neplněním členských povinností a to po marném uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté pro splnění těchto povinností

-          porušením či nerespektováním stanov SCHPMT  z. s., chovatelského programu, rozhodnutí výboru svazu, právních předpisů

-          neslučitelným chováním, které poškozuje zájmy či dobrou pověst jak spolku, tak jeho jednotlivých členů

-          nezaplacením členského příspěvku ke stanovenému termínu i po písemné výzvě svazu

 

Zánikem členství není člen či jeho právní nástupce zbaven povinnosti vyrovnat své závazky vůči svazu.

 

VI. Práva členů

 

Všichni členové svazu mají zejména právo:

-          účastnit se valné hromady a chovatelských besed SCHPMT  z. s.

-          uplatňovat požadavky a stížnosti u výboru svazu a to výhradně písemnou formou

-          reprezentovat svaz na sportovních či chovatelských akcích

-          účastnit se akcí svazu v návaznosti na propozice jednotlivých akcí

-          využívat svazem nabízených služeb

-          přispívat k činnosti svazu svými návrhy či podněty

-          nahlížet do adresáře členů

-          obrátit se na svaz s žádostí o podporu či ochranu svých zájmů v rámci svého působení ve svazu

    

Všichni řádní členové svazu starší 18 let mají právo:

-          být voleni do všech orgánů svazu

-          volit a hlasovat na valné hromadě svazu

 

 

 

VII. Povinnosti členů

 

Každý člen svazu se podáním přihlášky zavazuje:

-          dodržovat stanovy svazu, rozhodnutí jeho orgánů a právní předpisy

-          řádně platit příspěvky a případné poplatky

-          podávat orgánům SCHPMT z. s. potřebné informace o provádění své chovatelské práce, o změnách, statistice

 

 

 

VIII. Členské příspěvky

 

Výše členského příspěvku je každoročně stanovována na chovatelské besedě SCHPMT  z. s. a to nejpozději do 31.3. Roční členský příspěvek je závazný pro řádné členy svazu. Čestní členové SCHPMT  z. s. příspěvkům nepodléhají. Řádní členové nad 70 let hradí příspěvek ve výši odvodu do ASCHK ČR.

 

 

            IX. Organizační struktura a orgány SCHPMT  z. s.

 

Organizační strukturu svazu tvoří:

-          Valná hromada

-          Výbor SCHPMT z. s.

-          Chovatelské besedy

-          Rada plemenné knihy

-          Revizní komise

-          Sportovní komise

-          Mediální komise

 

Valná hromada je vrcholným orgánem SCHPMT z. s. a koná se alespoň 1x ročně. Valnou hromadu svolává výbor SCHPMT  z. s. O svolání mimořádného zasedání valné hromady může požádat 1/3 řádných členů svazu, nebo je na základě důležitých skutečností může svolat výbor SCHPMT  z. s. . Pozvánka na valnou hromadu s uvedením bodů programu je zveřejněna na internetových stránkách svazu a současně je elektronicky rozeslána členům svazu na jimi uvedené emailové adresy a to v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady, nejpozději však 14 dní předem. Změna programu po zveřejnění pozvánky je možná pouze po odsouhlasení valnou hromadou po zahájení zasedání a pouze v případě méně významných záležitostí.

Valná hromada schvaluje změnu stanov SCHPMT z. s. a další svazové dokumenty, projednává a schvaluje finanční rozpočet, rozhoduje o zániku SCHPMT z. s. včetně finančního vypořádání závazků. Volí a odvolává členy výboru, rady plemenné knihy a revizní, sportovní a mediální komise.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je zasedání přítomno alespoň 50% řádných členů SCHPMT  z. s. a k přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných řádných členů. V případě hlasování o změně stanov, zrušení či likvidaci svazu a volbě či odvolání členů jednotlivých orgánů svazu, jsou k přijetí rozhodnutí nutné 2/3 hlasů přítomných řádných členů.

Pokud není přítomno nejméně 50% řádných členů, je zapotřebí 20 minut počkat a pokud opět není přítomno 50% řádných členů, hlasují přítomní členové. V případě hlasování o změně stanov, zrušení či likvidaci svazu a volbě či odvolání členů jednotlivých orgánů svazu je vždy zapotřebí přítomnost nejméně 50% řádných členů svazu. Zásady jednání a hlasování valné hromady upravuje jednací a hlasovací řád, který předkládá výbor svazu a schvaluje jej valná hromada bezprostředně po zahájení jednání. Protokol z usnesení valné hromady podepisuje předseda SCHPMT z. s. nebo jím pověřený člen výboru.

 

 

Výbor SCHPMT  z. s. je kolektivním statutárním orgánem svazu a schází se nejméně 1x za 3 měsíce. Řídí a koordinuje činnost SCHPMT  z. s., zastupuje svaz navenek a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy či výborem pověřeného člena. Vyžaduje-li právní úkon písemnou formu, pak je k jeho platnosti a účinnosti potřeba podpis předsedy nebo místopředsedy či výborem pověřeného člena.

 

Výbor SCHPMT  z. s. je sedmičlenný a k jeho rozhodnutí je nutná nadpoloviční přítomnost členů výboru a usnesení výboru je platné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Členové výboru jsou voleni na valné hromadě, funkční období členů je čtyřleté. Jednotlivé funkce ve výboru, mimo funkci předsedy a místopředsedy, si mezi sebou rozdělí zvolení členové výboru a rozdělení funkcí schvaluje valná hromada. Z každého zasedání výboru je pořízen písemný zápis.

 

V případě, že v průběhu volebního období některý ze členů výboru odstoupí či zemře, je doplnění výboru řešeno kooptací a to až do řádného konání valné hromady svazu. Pokud není kooptace možná, jsou ostatní členové výboru povinni svolat bez odkladu mimořádnou valnou hromadu, která zvolí nového člena výboru.

 

Předseda svolává výbor a řídí jeho činnost. Při jednání výboru má při rovnosti hlasů hlas rozhodující. Funkce je čestná a funkční období je čtyřleté. Předseda má podpisové právo. Je volen valnou hromadou a tou může být také odvolán.

 

Místopředseda napomáhá činnosti předsedy a v jeho nepřítomnosti ho zastupuje se všemi právy a povinnostmi. Funkce je čestná a funkční období je čtyřleté. Místopředseda má podpisové právo.  Je volen valnou hromadou a tou může být také odvolán.

 

Sekretář napomáhá činnosti předsedy a místopředsedy, v jejich nepřítomnosti je zastupuje se všemi právy a povinnostmi. Funkce je čestná a funkční období je čtyřleté. Sekretář má podpisové právo. Eviduje členskou základnu, soustřeďuje veškerou písemnou dokumentaci a korespondenci, zabezpečuje oficiální kontakt mezi SCHPMT z. s. a partnery. Může být odvolán valnou hromadou.

 

 

Výbor dále především:

-          svolává valnou hromadu SCHPMT z. s. a chovatelské besedy

-          navrhuje valné hromadě členy jednotlivých orgánů svazu

-          schvaluje přijetí nových členů

-          určuje způsob hospodaření s finančními prostředky svazu

-          připravuje změny či doplnění dokumentů svazu

-          rozhoduje o změně sídla svazu

-          rozhoduje o možnosti využití dotačních prostředků z národních a EU zdrojů včetně pověření třetích osob ke zpracování a realizaci projektů

-          vede adresář svých členů

-          v případě placených pozic ve svazu rozhoduje o pracovních poměrech na základě platných právních předpisů

 

Chovatelské besedy svolává v průběhu roku výbor SCHPMT z. s. a členové svazu jsou na nich seznamováni s činností výboru a schvalují nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů dílčí rozhodnutí výboru mezi valnými hromadami. Počet chovatelských besed je libovolný a závisí na rozhodnutí výboru.

 

Rada plemenné knihy je volena na valné hromadě, je pětičlenná a délka jejího funkčního období jsou 4 roky. Její práva a povinnosti vyplývají z Řádu plemenné knihy. Jednotliví členové Rady mohou být odvoláni na základě rozhodnutí valné hromady.

 

Revizní komise je tříčlenná a její členy volí valná hromada. Členem revizní komise nesmí být člen výboru ani jiného orgánu svazu. Funkční období revizní komise je čtyřleté. Za svou činnost je odpovědná valné hromadě, která může členy revizní komise odvolat. Revizní komise zejména kontroluje hospodaření svazu a zákonnost postupů orgánů svazu. V rozsahu své působnosti mohou členové revizní komise nahlížet do dokladů svazu. Revizní komise také rozhoduje sporné záležitosti mezi členem a svazem a taktéž přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Revizní komise nenahrazuje rozhodčí komisi, jejíž činnost podléhá zvláštnímu zákonu a která pro účely tohoto svazu zřízena není. Každý člen se proto může bez ohledu na stanovisko revizní komise obrátit se svojí stížností na soud.

 

Mediální komisi volí a odvolává valná hromada. Funkční období mediální komise je čtyřleté. Mediální komise zejména zajišťuje propagaci svazu navenek, podílí se na organizování svazových akcí a prezentaci svazu na tuzemských a zahraničních chovatelských či sportovních akcí.

 

Sportovní komisi volí a odvolává valná hromada. Funkční období sportovní komise je čtyřleté. Sportovní komise především vede a aktualizuje žebříček sportovních koní plemene MT, pořádá a vyhodnocuje svazové sportovní akce a podílí se na propagaci koní MT ve sportu.

 

 

 

X. Zásady hospodaření a majetek SCHPMT  z. s.

 

Zdroje příjmů SCHPMT  z. s.  jsou:

  • Členské příspěvky a další členské poplatky
  • Finanční prostředky z dotací MZe ČR, ostatních národních zdrojů a zdrojů EU
  • Příjmy za služby
  • Příspěvky od jiných organizací a sponzorů
  • Příjmy z reklamy a propagace
  • Příjmy z činností souvisejících s činností svazu
  • Příjmy z hospodářské činnosti
  • Uložené pokuty
  • Dary a dědictví

 

Finanční majetek je uložen v peněžním ústavu, kde je otevřen účet na jméno SCHPMT z. s. Finanční agendu vede pověřený pokladník, který disponuje nezbytnou peněžní hotovostí v pokladně, o jejíž výši rozhoduje podle potřeby výbor. Funkce pokladníka může být spojena s funkcí sekretáře.  Pověřený pokladník předkládá 1x ročně zprávu o hospodaření na valné hromadě SCHPMT z. s. Čerpání finančních prostředků je přikazováno rozhodnutím výboru.

 

 

 

XI. Zrušení či likvidace SCHPMT  z. s.

 

 

     O zániku SCHPMT  z. s. může rozhodnout pouze za tím účelem svolaná valná hromada. Ta rozhodne i o rozdělení majetku v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy byly odsouhlaseny usnesením valné hromady SCHPMT  z. s. konané dne 29. 11. 2015 v Kojetíně  a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy ČR.

 

 

 

 

V Kojetíně 29. 11. 2015

 

 

Ladislav Karásek

Předseda výboru SCHPMT z. s.   

 

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Stanovy SCHPMT ke stažení

Stáhnout soubor (velikost )