CHOV MT

KALENDÁŘ AKCÍ
17/3/2024
Valná hromada SCHPMT Akce SCHPMT (Pivovarský hotel Kojetín 9:30 hodin)
7/6/2024
Předvýběr hřebců do plemenitby Akce SCHPMT (Lebedov)
2/8/2024
Kontrolní den u předvybraných hřebců Akce SCHPMT
19/9/2024
Vernisáž při příležitosti uznání MT jako samostatného plemene Akce SCHPMT (Zámek Kroměříž)


Zobrazit všechny akce

ANKETA

Jak se Vám líbí nová verze zkoušek MT?


   
1. Líbí se mi nový typ zkoušky
   
28%
2. Ještě nevím, prozatím jsem si neudělal/-a názor
   
26%
3. Nelíbí se mi nový typ zkoušky
   
24%
4. Je mi to jedno
   
22%


Další ankety

SDÍLET S PŘÁTELI
MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK

 

 

 

Řád plemenné knihy pro plemeno

moravský teplokrevník

Platný od 1. 1. 2015

 

 

Obsah:

 

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy moravského teplokrevníka ...............3

2. Účel a charakteristika plemenné knihy............................................................3

3. Vedení plemenné knihy.........................................................................................4

4. Orgány plemenné knihy........................................................................................4

5. Chovná populace.............................................................................................5

6. Chovatelské metody........................................................................................5

7. Použití jiných plemen...........................................................................................5

8. Plemenná kniha.....................................................................................................6

9. Označování, identifikace a pojmenování koní...................................................10

10. Vystavování dokladů o původu.........................................................................12

11. Členství v plemenné knize.................................................................................13

12. Mezinárodní spolupráce....................................................................................14

13. Finanční zajištění plemenné knihy...................................................................14

14. Kontrola dodržování Řádu PK...........................................................................14

15. Ustanovení přechodná a závěrečná.................................................................14

 

Příloha č. 1  Výžehy pro plemeno moravský teplokrevník...................................15

Příloha č. 2 Finanční řád plemenné knihy moravského teplokrevníka ..............22   

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka (dále jen SCHPMT) je uznaným chovatelským sdružením pro plemeno moravský teplokrevník (dále jen MT).

 

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy moravského teplokrevníka (dále jen ŘPK MT)

 

1.1. Právním  základem  Řádu  plemenné  knihy (dále jen  ŘPK MT) je  zákon  č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb., kterou  se  provádějí některá ustanovení citovaného zákona, vyhláška MZe ČR č. 136/2004 Sb. ve znění  pozdějších    předpisů, která   stanoví    podrobnosti    označování    a    evidence    hospodářských zvířat, zákon č.  246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání.

 

1.2. Dále je závazný následující předpis SCHPMT:

 • Šlechtitelský program populace plemene MT (ŠP MT).

 

 

2. Účel a charakteristika plemenné knihy

 

2.1. Účelem PK je zabezpečovat šlechtění a plemenitbu populace MT v souladu s mezinárodními standardy a závazky. S cílem zachování genetické báze populace MT v duchu genetické rozmanitosti chovaných populací koní a uchování tohoto specifického genetického zdroje. Včetně udržení a zlepšování mnohostranné užitkovosti a konstituční tvrdosti chovaných jedinců za účelem konkurenční schopnosti vůči ostatním chovaným populacím koní.

 

2.2. Pro naplnění tohoto úkolu SCHPMT sám zejména:

- stanoví standard a chovný cíl populace MT, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod zjišťování a testování užitkových vlastností (interiéru), tělesných znaků (exteriéru).

- formou pravidelných analytických studií hodnotí a usměrňuje šlechtění a vývoj populace MT, výsledky zveřejňuje ve spolupráci s organizací pověřenou vedením ÚE.

- registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK MT.

- registruje, vystavuje a potvrzuje původ a stanovuje chovnou hodnotu plemenných zvířat.

- stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se na jejich výběru.                                                                 

- stanoví formu a obsah zkušebního systému - zkoušek užitkových vlastností.

- stanoví systém zpracování a vyhodnocování pro kontrolu dědičnosti vybraných exteriérových a užitkových znaků a kontrolu dědičnosti zdraví.

- spolu   s   organizací  pověřenou  vedením  Ústřední evidence (dále jen ÚE) zveřejňuje informace o stavu a výsledcích KU a KD.

- spolupracuje s organizací pověřenou evidencí a vedením genetických zdrojů.

 

 

- navazuje  a  udržuje  kontakty   se   zahraničními   organizacemi   obdobného   poslání.

- zápis koně do PK MT není vázán na členství majitele v SCHPMT .

 

2.3. PK moravského teplokrevníka je jednotná a otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že   v   rámci  ČR  se pořizuje jedna PK pro danou populaci. Otevřená PK znamená, že je přístupná  pro  všechny  chovatele  i  v budoucnosti  a  že  do  ní mohou  být  zapsáni za stanovených podmínek hřebci a klisny jiných populací a plemen.

 

 

3. Vedení plemenné knihy

 

3.1. V rámci ČR je zřízena PK pro populaci MT. Nositelem PK je příslušný svaz, oprávněný k této činnosti MZe ČR.

 

3.2. SCHPMT může pověřit, na smluvním základě, výkonem a zajišťováním jednotlivých činností spojených s vedením PK MT další oprávněné organizace.

      

3.3. PK MT je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat  v  závislosti  na  zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací.

 

3.4. Výstupy z PK MT pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro organizaci vedoucí plemennou knihu.

 

3.5. Správu, údržbu a novelizaci software PK MT zajišťuje organizace oprávněná k vedení PK MT sama nebo prostřednictvím jiné organizace na smluvním základě. Změny software je možno provádět výhradně s písemným souhlasem oprávněné organizace a ÚE.

 

 

4. Orgány plemenné knihy

 

4.1. Předsednictvo SCHPMT

Předsednictvo SCHPMT je voleno na čtyři roky na valné hromadě SCHPMT a je sedmičlenné. Ve vztahu k realizaci ŘPK MT a ŠP MT jsou jeho pravomoci a povinnosti obsahem těchto dokumentů.

 

4.2.  Rada plemenné knihy

   4.2.1. Pro řízení PK MT volí valná hromada SCHPMT pětičlennou Radu PK MT a to na 4leté období. 

 

   4.2.2. Rada plemenné knihy vytváří koncepční záměry chovu MT, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady vedení a řízení PK MT a kontroluje jejich plnění. Rada PK MT má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo

 

 

zrušit členství v PK MT.   K těmto důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a  zdravotního  stavu   chovu,   hrubé nedostatky  v  evidenci,  porušování  Řádu  PK

 

MT apod.  Ze stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců do PK MT a udělení výběru hřebce pro dané připouštěcí období. Ze všech svých zasedání pořizuje Rada PK MT zápisy. Tyto předkládá ke schválení předsednictvu SCHPMT.

 

4.3. Chovatelská komise

 

   4.3.1. Posuzování exteriéru a interiéru u hřebců a klisen včetně jejich potomstva provádí chovatelská komise jmenovaná předsedou SCHPMT. Komise volí ze svého středu předsedu. Závěrů je dosahováno většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Komise pořizuje plemenářskou dokumentaci a poskytuje výsledky pro hodnocení fenotypu a genotypu.

 O každém oficiálním posouzení koně pořídí příslušná chovatelská komise písemný zápis – popisový list.

 

   4.3.2.  Chovatelská komise pro hodnocení hřebců a klisen při základní zkoušce užitkových vlastností a zkouškách výkonnosti hřebců je 3 členná. Skládá se z členů RPK MT, předsednictva SCHPMT a případně jiného pověřeného komisaře. Tato komise navrhuje hřebce k zařazení do PK a návrh schvaluje Rada PK MT a předsednictvo SCHPMT.

 

   4.3.3. Chovatelská komise pro hodnocení hřebců, klisen a potomstva při bonitacích, svodech, výstavách, překlasifikacích v rámci PK MT je 3 členná.  Skládá se z členů RPK MT, předsednictva SCHPMT a případně pověřeného komisaře.

 

 

5.  Chovná populace

 

K chovné populaci náleží všichni jedinci, hřebci a klisny zapsaní v plemenné knize MT při splnění podmínek daných ŘPK MT a ŠP MT.

 

 

6.  Chovatelské metody

 

Základem chovu moravského teplokrevníka je čistokrevná plemenitba a zušlechťovací (korekční) křížení s uznanými faktory plemenitby.

 

 

7.  Použití jiných plemen

 

Použití jiných chovných populací  se řídí ŘPK MT  a ŠP MT,  který  stanoví faktory

plemenitby  MT.  Po  schválení  Radou  PK mohou  být  v   populaci  moravského

teplokrevníka použití hřebci a klisny plemene anglický plnokrevník a arabských

plemen včetně angloaraba. Dále pak hřebci  a  klisny  českého  teplokrevníka a

slovenského teplokrevníka chovaného na  Slovensku  s  minimálním  podílem

PG MT  6,5 %,  plemene  malopolský kůň, Furioso, Furioso- North Star, Gidran,

Nonius,  kteří  ve  svém  rodokmenu  mají  zástupce  nesoucí  geny původních

polokrevných  kmenů.    Geny  původních  polokrevných  kmenů  se   rozumí

geny   kmenů   FURIOSO,  PRZEDSWIT,  GIDRAN,  STAR  OF  HANNOVER,

NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN.

 

                                                                                                                 

 

 

 

8. Plemenná kniha

 

8.1. Plemenná kniha musí obsahovat:

      a) identifikační číslo a jméno koně,

      b) číslo ústředního registru plemeníků,

      c) datum narození (den, měsíc, rok),

      d) plemeno a pohlaví,

      e) základní barva a popis odznaků, vírů a výžehů, základní tělesné rozměry,

      f) hodnocení zkoušek užitkových vlastností, hodnocení exteriéru při zápisu

         do PK MT,

      g) číslo ústředního registru, jméno otce a identifikační číslo a jméno matky,

      h) jméno a adresa chovatele,

      ch) jméno a adresa majitele - aktuální stav,

      i) datum zápisu do PK MT,

      j) datum a důvod vyřazení z PK MT,

      k) u koní získaných z inseminace, z embryotransferu a u hříbat při připouštění

          v zahraničí, ověření původu dle testů DNA a dalších polymorfních znaků

          s uvedením laboratoře a čísla laboratorního protokolu,

      l) výsledky v chovu, popř. sportovní výkonnost koně,

      m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu.

 

8.2. Plemenná kniha zahrnuje:

    8.2.1. Rejstřík chovatelů (dále jen  RCh)

    8.2.2. Chovný registr (dále jen ChR)

    8.2.3. Plemenná kniha hřebců

    8.2.4. Plemenná kniha klisen

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

   8.2.1. Rejstřík chovatelů (dále jen RCh)

V  RCh jsou evidováni všichni chovatelé a majitelé, kteří své koně k plemenné knize přihlásí.

 

   8.2.2. Chovný registr (dále jen ChR)

V ChR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK MT až do doby vlastního zápisu do PK MT. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK MT, je nadále vedeno v ChR. 

 

   8.2.3. Plemenná kniha hřebců zapsaných do MT (PKH MT)

      8.2.3.1. Do PK hřebců  se zapisují hřebci po přihlášení hřebce k PK MT a splnění podmínek ŘPK MT a ŠP MT.

 

      8.2.3.2. Plemenná kniha hřebců není členěna do oddílů.

 

      8.2.3.3. Plemenným hřebcem populace MT může být pouze hřebec, kterého majitel přihlásí k PK MT, splňující všechna ustanovení ŠP MT a ostatních pravidel pro zápis do PK MT vydaných Radou PK MT.  Hřebec zůstává v PKH MT zapsán do doby než je z PK MT vyřazen a to na základě úhynu, nebo vyřazením z rozhodnutí RPK MT.  Majitel či držitel hřebce si pro jednotlivá připouštěcí období tj. roky, musí požádat o výběr na jednotlivá připouštěcí období na základě žádosti.

 

      8.2.3.4. Do PK hřebců se zapisují hřebci po schválení Radou PK MT a předsednictvem SCHPMT.  Výběry hřebců k plemenitbě udělené jinými PK nejsou zpochybňovány, pokud tito splní podmínky zápisu hřebců do PK MT.

 

      8.2.3.5. Výběry hřebcům budou udělovány na základě absolvování předvýběru hřebců a absolvování zkoušky výkonnosti hřebců MT (ZVH MT) nebo na základě jejich sportovní výkonnosti.

 

      8.2.3.6. Výjimečně, po odsouhlasení Radou PK MT a předsednictva SCHPMT, může být do PK MT zapsán i hřebec bez zkoušek výkonnosti, je-li jeho zařazení nezbytné např. pro zachování kmenů FURIOSO, PRZEDSWIT, GIDRAN,  NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN.  

 

      8.2.3.7. Před zápisem hřebce do PK se požaduje stanovení genetického typu. Náklady nese ten, kdo požádal o licenci a zápis hřebce do PK MT.

 

      8.2.3.8. Do PKH MT může být zapsán hřebec s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků, Hřebec zapsaný do plemenné knihy musí splňovat podmínku, že podíl sumy genů tzv. nositelů původních polokrevných kmenů v celém generačně známém rodokmenu jedince je minimálně 20 % PG MT.

Geny původních polokrevných kmenů se rozumí geny kmenů FURIOSO, PRZEDSWIT, GIDRAN, STAR OF HANNOVER, NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN.

Hodnocení typu, pohlavního výrazu, exteriéru a užitkových vlastností /při daném zkušebním  řádu/   nesmí  být  nižší  než  7,5  bodů,   dílčí   hodnocení jednotlivých znaků exteriéru, interiéru, užitkových vlastností nesmí být nižší než 6 bodů a základní  tělesné rozměry musí odpovídat minimálním hodnotám základního standardu populace. Výjimku může povolit Rada PK MT, kterou schvaluje předsednictvo SCHPMT.

 

      8.2.3.9. Při zápisu hřebců uznaných faktorů plemenitby, tj. A 1/1 a arabských plemen včetně angloaraba do PK MT se při posuzování přihlédne k plemeni, ke kterému přísluší. Zástupci českého teplokrevníka a slovenského teplokrevníka chovaného na Slovensku, plemene malopolský kůň, Furioso, Furioso- North Star, Gidran, Nonius, kteří ve svém  rodokmenu mají zástupce nesoucí geny původních polokrevných kmenů (Geny původních polokrevných kmenů se rozumí geny kmenů FURIOSO, PRZEDSWIT, GIDRAN, STAR OF HANNOVER, NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN) budou posuzováni dle chovného cíle MT, tedy příslušnosti, ke kmenu ke kterému přísluší.

 

 

   8.2.4. Plemenná kniha klisen

      8.2.4.1. Do  PK  klisen  se  zapisují  klisny, které majitel   přihlásí   k PK MT, po  splnění podmínek  stanovených ŘPK MT  a ŠP MT a  to za předpokladu, že nebyly na základě   rozhodnutí  chovatele   nebo  na   základě rozhodnutí  Rady  PK MT  z PK MT   individuálně   odhlášeny nebo vyloučeny. Klisny jednou odhlášené mohou být znovu zapsány, klisny vyloučené se nezapisují.

 

      8.2.4.2. Klisny přihlašované z jiných PK budou zařazeny do jednotlivých oddílů PK MT dle podmínek stanovených  ŘPK  MT, při respektování ohodnocení exteriéru klisny inspektorem při původním zápisu do plemenné knihy a při respektování  výsledků  zkoušek  užitkových vlastností.

 

      8.2.4.3. Zápisy mladých klisen do PK MT podléhají podmínkám zařazení danými ŘPK MT.

 

      8.2.4.4. Klisny, které jsou zapsány do  PK MT, mohou být na základě žádosti znovu předvedeny chovatelské komisi nejdříve 2 roky od zápisu do PK MT k přehodnocení typu, exteriéru a zhodnocení potomstva.

 

      8.2.4.5. Plemenná kniha se člení:          

 • hlavní plemenná kniha klisen – HPK MT
 • plemenná kniha klisen – PK MT
 • evidenční plemenná kniha klisen – EPK MT
 • plemenná kniha svazem prémiovaných klisen – SPK  MT

 

 

Hlavní plemenná kniha (HPK MT)

Do HPK MT může být zapsána klisna s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků, Otec a otec matky klisny musí být příslušníky původních rakousko-uherských polokrevných kmenů nebo zástupci povolených  plemen.

 

Klisna zapsaná do HPK MT musí splňovat podmínku, že suma původních genů původních rakousko-uherských polokrevných kmenů musí dosahovat nejméně

úrovně 20 %, počítáno ze všech známých  - dostupných generací jejího rodokmenu. Geny původních polokrevných kmenů se rozumí geny kmenů FURIOSO,

PRZEDSWIT, GIDRAN, STAR OF HANNOVER, NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN.

Hodnocení typu, exteriéru a užitkových vlastností /při daném zkušebním  řádu/   nesmí  být  nižší  než  7,5  bodů,   dílčí   hodnocení jednotlivých znaků exteriéru, interiéru, užitkových vlastností nesmí být nižší než 6 bodů a základní  tělesné rozměry musí odpovídat minimálním hodnotám základního standardu populace. Výjimku může povolit Rada PK MT, kterou schvaluje předsednictvo SCHPMT.

 

Plemenná kniha (PK MT)

Do PK MT může být zapsána klisna s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků,

Klisna zapsaná do PK MT musí splňovat podmínku, že suma původních genů původních rakousko-uherských polokrevných kmenů musí dosahovat nejméně úrovně 20 %, počítáno ze všech známých  - dostupných generací jejího rodokmenu. Geny původních polokrevných kmenů se rozumí geny kmenů FURIOSO, PRZEDSWIT, GIDRAN, STAR OF HANNOVER, NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN.

Hodnocení typu, exteriéru nesmí být nižší než 6,5 bodů a dílčí hodnocení jednotlivých znaků exteriéru, interiéru nesmí být nižší než 6 bodů a základní tělesné rozměry musí odpovídat minimálním hodnotám základního standardu populace.

 

 

Evidenční plemenná kniha (EPK MT)

Do EPK MT může být zapsána klisna s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků, mající v rodokmenu alespoň jednoho zástupce nesoucí geny původních polokrevných kmenů. Klisna zapsaná do EPK MT musí splňovat podmínku, že suma původních genů původních rakousko-uherských polokrevných kmenů musí dosahovat nejméně úrovně 6,5 %, počítáno ze všech známých  - dostupných generací jejího rodokmenu.  Geny původních polokrevných kmenů se rozumí geny kmenů FURIOSO, PRZEDSWIT, GIDRAN, STAR OF HANNOVER, NORTH STAR, NONIUS, SHAGYA a linie CATALIN.

Hodnocení typu, exteriéru nesmí být nižší než 5 bodů a dílčí hodnocení jednotlivých znaků exteriéru, interiéru nesmí být nižší než 5 bodů a základní tělesné rozměry nemusí odpovídat standardu populace.

 Do EPK MT může být zapsána i klisna na žádost majitele, která nesplňuje výše uvedené podmínky pro zapsání do HPK MT a PK MT, je-li její zařazení nezbytné např. pro zachování rodiny po odsouhlasení Radou PK MT a předsednictva. Do EPK MT budou zařazeny všechny klisny zušlechťovacích plemen.

 

 

 

 

 

Plemenná kniha svazem prémiovaných klisen (SPK MT)

Je označení pro plemenné klisny z plemenných knih MT s vynikajícím potomstvem.  Informace, že klisna byla zařazena do SPK MT bude uvedena v potvrzení o původu klisny.

 

 

Klisna musí splňovat nejméně jedno z kritérií u potomstva:

 

 • 1 zařazený plemeník + 1 plemenná klisna (HPK MT, PK MT),
 • nebo 2 zařazení plemeníci,
 • nebo 2 plemenné klisny (HPK MT, PK MT),
 • nebo 2 potomci s prověřenou sportovní výkonností L,
 • nebo 1 potomek s prověřenou sportovní výkonností S a vyšší.

 

 

9. Označování, identifikace a pojmenování koní

 

9.1. Označování a identifikace je specifikováno ve vyhlášce MZe ČR č. 136/2004 Sb. k zákonu č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

   9.1.1. Kódové označení populace moravský teplokrevník. Populace moravský teplokrevník má kódové označení 24. Toto kódové označení je prvním dvojčíslím životního čísla koně zapsaného do PK MT.

 

   9.1.2. Každý kůň obdrží při registraci do plemenné knihy identifikační číslo. Toto číslo je patnáctimístné a nemění se.

Příklad: 203 012 248103904

203 - kód země Česká republika,

012 - číslo organizace, která provádí registraci (SCHPMT),

248103904- registrační číslo koně (dříve životni):

               24 - kód plemene moravský teplokrevník,

               81 - číslo registrační knihy,

              039 - pořadové číslo koně v registrační knize,

               04 - poslední dvojčíslí roku narození.

 

9.2. Řád výžehů

   9.2.1. Moravský teplokrevník se označuje na základě historické tradice hřebčinským systémem kmenových a rodových výžehů, které jsou uvedeny v příloze 1 tohoto Řádu plemenné knihy.

Nově zařazovaným hřebcům do plemenitby bude symbol navržen a uveden v příloze ŘPK MT č. 1. Přičemž u faktorů šlechtění platí, že kmenový výžeh u anglického plnokrevníka bude sestaven ze dvou písmen (první písmeno bude velké a druhé písmeno bude malé).

Umístění výžehů:

- levá sedlová krajina:

 • kmenový výžeh otce a jeho řadové číslo vyznačené arabskou číslicí a rodový výžeh matky vyznačený příslušným symbolem,                                               

 

- pravá sedlová krajina:

 • arabské číslice označující pořadové číslo narozeného hříběte po otci. 

Umístění výžehů v sedlové krajině musí být provedeno tak, aby horní okraj horní řady výžehů byl na dlaň od střední linie páteře  a výžeh musí  být umístěn na šířku dlaně od zadního okraje lopatky.

 - levé stehno:

 • symbol označující příslušnost k plemeni moravský teplokrevník.

Velikosti čísel jsou součástí výžehů a symbolů (35 až 40mm).

                                        

   9.2.2. Hříbata

Umístění výžehů:

- levé sedlo:

 • kmenový výžeh otce a jeho řadové číslo vyznačené arabskou číslicí a rodový výžeh matky vyznačený symbolem.

- pravé sedlo:

 • pořadové číslo hříběte po otci.

- levé stehno:

 • symbol označující příslušnost k plemeni moravský teplokrevník.

Výžehy hříbat jsou prováděny pouze hříbatům po plemenících licentovaných  pro PK MT a z klisen zapsaných do PK MT.

 

      9.2.2.1. U hříbat narozených po inseminaci nebo embryotransferu, nebo u hříbat narozených po připuštění v zahraničí, je chovatel povinen nechat ověřit jeho původ autorizovanou laboratoří. Ověření původu je nezbytné provést před označením hříběte výžehy a jeho zaregistrováním v plemenném registru. Náklady na ověření původu a označení hříběte hradí majitel.

 

      9.2.2.2. Výžehy hříbat narozených po vývozu březích klisen a transferu embryí (hříbata exportovaná v mateřském těle nebo formou embryí) musí být opatřena výžehy svazu jen s jeho souhlasem, na základě doloženého připouštěcího lístku určenými osobami svazu MT.

 

      9.2.2.3. V případě úhynu matky, u které není možnost stanovit genetický typ, bude hříbě označeno na základě čestného prohlášení majitele klisny potvrzeného veterinárním lékařem. 

 

   9.2.3. Hřebci

Nově zařazeným hřebcům do plemenitby bude základní číslo plemenné knihy přiděleno při obdržení povolení k plemenitbě (při licentaci). Hřebci mohou být zapsáni do více plemenných knih, proto se označení na levou stranu krku neprovádí.

 

9.3.  Identifikace (ověřování původu) pomocí DNA

   9.3.1. Ověření původu se provádí v autorizované laboratoři analýzou DNA.

   9.3.2. Stanovení genetického typu pomocí DNA je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK MT. Náklady nese v tomto případě ten, kdo požádal o udělení osvědčení k plemenitbě a zápisu hřebce do PK MT.

 

 9.3.3. Ověření původu je dále povinné:

− před registrací hříbat narozených po inseminaci nebo embryotransferu,

- před registrací hříbat narozených z připuštění v zahraničí,

− před registrací hříbat, u nichž existuje pochybnost o udaném původu hříběte v případě, že:

 • klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci,
 • hříbě nebylo identifikováno pod matkou,
 • u hříbat při připouštění v zahraničí.

Náklady nese v těchto případech vždy majitel koně.

 

   9.3.4. U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být registrováno, může RPK MT žádat ověření původu. V těchto případech nese náklady organizace, která je nositelem PK. V případě nepotvrzení původu nese náklady chovatel. Výsledek ověření původu je uložen u autorizované laboratoře, která testy provádí a u organizace, která je nositelem PK.

 

 

9.4.  Pojmenování koní

   9.4.1. Hříbata

Hříbata jsou pojmenována jménem otce, jeho římským číslem, symbolem příslušnosti k plemeni moravský teplokrevník (MT) - pořadovým číslem hříběte po otci a jménem uvedeným za lomítkem, které nepodléhá žádným pravidlům. Pro potřebu Ústřední evidence koní dostává každé hříbě identifikační číslo.

Př.  81/61  Furioso I MT-1 /Blaženka.

 

   9.4.2. Plemenní hřebci

Plemenní hřebci zařazení do plemenitby v rámci plemenné knihy moravský teplokrevník dostávají pepiniérské jméno.

Pepiniérské  jméno je tvořeno: pepiniérským jménem, pepiniérským číslem

uváděným římskou číslicí a symbolem příslušnosti k plemeni (MT). Pepiniérské 

číslo je přidělováno od jedné do padesáti (I až L). Poté začíná číselná řada znovu od čísla jedna.                                                                                                                                                                                                                    

Nově zařazeným plemenným hřebcům – pepiniérům – mimo příslušníky původních kmenů bude pepiniérské  označení – jméno a symbol navržen.

př. A1/1 – Regulus – Regulus  MT  -  Regulus I MT – Regulus II MT....

 

10. Vystavování dokladů o původu

 

Doklady o původu vystavuje a potvrzuje uznané chovatelské sdružení a to pouze na koně zapsané v PK a na jejich potomstvo.     

 

10.1. Oficiálním dokladem je:

   10.1.1.   Potvrzení o původu, které vydává a ověřuje uznané chovatelské sdružení pro všechny mladé a dospělé koně, kteří jsou zapsáni v PK Svazu. 

 

Potvrzení o původu se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na Ústřední evidenci chovu koní ČR, u starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem připouštěcího lístku. Potvrzení o původu má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno použít ho při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí atd.

   

Potvrzení o původu obsahuje náležitosti uvedené v § 18 odst. 4 vyhlášky č. 448/2006 Sb.

 

   10.1.2. Mimo Potvrzení o původu koně vydává Ústřední evidence /ÚE/ Průkaz koně se stejným identifikačním číslem, které je uvedeno v Potvrzení o původu koně. Změnu majitele v Průkazu koně potvrzuje uznané chovatelské sdružení, které vede PK.

Při ověřování zjištěných původů může požadovat SCHPMT ověření původu dle DNA. U hříbat pocházejících z inseminace, z embryotransferu a u hříbat při připouštění v zahraničí je doklad o provedení testu DNA podmínkou pro vystavení průkazu koně a potvrzení o původu koně.

 

   10.1.3. Dalším dokladem potvrzujícím příslušnost koně k PK MT je Výpis z PK klisen. Výpis z PK klisen vystavuje a potvrzuje uznané chovatelské sdružení všem klisnám zapsaným do PK MT. Výpis z PK klisen není oficielním dokladem ve smyslu právních norem viz zákon č. 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

   10.1.4. Doklady o výsledku hodnocení a výběru plemeníků jsou: protokol o vykonání zkoušky výkonnosti hřebců MT a popisový list, které obsahují zejména základní identifikační údaje hodnoceného koně, výsledek hodnocení, jméno a podpis hodnotitele.      

 

 

10.2. Odhlášení a znovuzapsání klisny

Odhlášení klisny musí provést písemně majitel ve smyslu platných zákonných nařízení. Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné žádosti majitele a při zachování dřívějšího statutu zapsání. Znovuzapsání podléhá zaplacení poplatku.

 

 

10.3. Změny

Změny: export, import, kastraci, úhyn nebo nutnou porážku musí majitelé písemně nahlásit na předepsaném tiskopise „Hlášení změny“ nejpozději do 5 dnů na ÚEK. Změny v identifikačních údajích majitele hlásí dotyčná osoba SCHPMT, která zajistí předání údajů ústřední evidenci.

 

11. Členství v plemenné knize

 

Členství v plemenné knize moravského teplokrevníka je řádné a mimořádné

 

11.1. Řádnými členy PK jsou majitelé koní, kteří své koně přihlásí k PK.  Práva a povinnosti řádných členů PK jsou dána tímto Řádem PK MT.  

 

11.2. Mimořádnými členy mohou být po schválení valnou hromadou SCHPMT  přátelé  a  příznivci  svazu  a  domácí  a  zahraniční hipologické osobnosti.

 

 

12. Mezinárodní spolupráce

 

12.1. SCHPMT   jako  uznané  chovatelské  sdružení pro vedení plemenné knihy moravského teplokrevníka zajišťuje mezinárodní  spolupráci s chovatelskými svazy  a organizacemi sdružujícími  chovatele,   zejména   při  řešení  a  inovaci  metodických,   organizačních   a   technických postupů vedení PK MT, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty a podobně.

 

12.2. SCHPMT  jako  uznané chovatelské  sdružení  pro  vedení plemenné knihy moravského teplokrevníka je garantem této plemenné knihy vůči MZe  ČR a zahraničí.

 

 

13. Finanční zajištění plemenné knihy

 

13.1. Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a efektivního rozvoje populace.  Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony  placených    majiteli   zvířat,   z    dotací,    popř.   ze   souvisejících   aktivit   SCHPMT a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů.

 

13.2. Majitelé koní uhradí případnou konkrétní službu ve výši uvedeném v Sazebníku poplatků SCHPMT na určité období, který schvaluje předsednictvo SCHPMT.

 

13.3. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. Finanční řád navrhuje, aktualizuje a vydává SCHPMT po schválení valnou hromadou.

 

14. Kontrola dodržování Řádu PK

 

Dodržování Řádu PK kontroluje volená revizní komise  SCHPMT  v souladu se Stanovami SCHPMT. Tato komise má právo navrhnout předsednictvu SCHPMT revize a opravy rozhodnutí orgánů Řádu PK ve smyslu platných legislativních norem a všech závazných ustanovení SCHPMT.

 

 

15. Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Tento Řád  plemenné  knihy   moravského  teplokrevníka  vstupuje  v   platnost dnem schválení MZe ČR.

                                             
SOUBORY KE STAŽENÍ

Řád plemenné knihy MT 2015

Stáhnout soubor (velikost )